Bandomųjų parodomųjų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) naudojant skydus 2023-06 Nr. RRF-AM-BPDNAM01

 1. Titulinis
 2. Paskelbti kvietimai

Priemonė: Bandomųjų parodomųjų daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) skydais

Paraiškos priimamos nuo : 2023-06-21 08:00

Paraiškos priimamos iki: 2023-09-18 12:00

Kompensacinė išmoka: Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas: 2711469.00 Eur.

Paramos gavėjai 

Daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai.

Paraiškų teikėjai

Savivaldybės

Projekto administratorius

Savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius.

Kvietimo lėšų suma

Iki 2 711 469 Eur be PVM (iki dviejų milijonų septynių šimtų vienuolikos tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt devynių eurų be PVM)

Tinkamos finansuoti išlaidos

 • Energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimas
 • Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų atnaujinimas (modernizavimas)
 • šilumos punkto ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių įrengimas, keitimas ar pertvarkymas; arba biokuro katilinių ar katilų šilumos energijai gaminti ir (ar) karštam vandeniui ruošti įrengimas ar keitimas, jeigu daugiabutis namas nepatenka į savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane numatytą centralizuoto šilumos tiekimo teritoriją
 • šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansinių ventilių ant stovų įrengimas, ir (ar) šildymo sistemos balansavimas, ir (ar) šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas
 • karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas
 • Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių (saulės, vėjo, geoterminės ar aeroterminės energijos) įrengimas šilumos ir (ar) elektros, ir (ar) vėsumos energijai gaminti, ir (ar) karštam vandeniui ruošti
 • Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas
 • Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje
 • Išorinių sienų (ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, lietvamzdžių išmontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą
 • Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą
 • Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)
 • Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus
 • Rūsio perdangos šiltinimas
 • Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant lifto ir priėjimo prie jo pritaikymą neįgaliųjų poreikiams
 • Bendrojo naudojimo elektros inžinerinės sistemos ir (ar) apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas) (elektros kabelių keitimas, šviesos diodų (LED) apšvietimo ir automatinės apšvietimo valdymo sistemos įrengimas)

Kitų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimas:

 • Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas
 • Konstrukcijų (balkonų laikančiųjų konstrukcijų ir saugos aptvarų, stogelių virš įėjimo į pastatą), kurios nesusijusios su energinį efektyvumą didinančiomis priemonėmis, keitimas – teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintos jų avarinės būklės likvidavimas
 • Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas, laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)
 • Čiurlių ir (ar) kitų paukščių rūšies reikalavimus atitinkančios dirbtinės lizdavietės
 • Elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas daugiabučiam namui priklausančiose automobilių saugyklose
 • Įgyvendinus projektą, planuojama pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę
 • Visos projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, užtikrintas jų atsekamumas

Reikalavimai projektams

Bendrieji reikalavimai pareiškėjui

Paraiškos turi atitikti  Projektų bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 ,,Dėl 2023-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano ,,Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 1K-237).

Reikalavimai pastatui

 • Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę ir skaičiuojamąsias šilumines energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su šiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo
 • Tinkami atrankai daugiabučiai gyvenamieji namai: daugiabučiai, priklausantys 1-464 ir 1-318 tipų grupėms
 • Naudingas plotas yra iki 2000 m2
 • Pastato aukštingumas: ne aukštesnis kaip 5 aukštų
 • Prie pastato turi būti ne siauresnis kaip 7 m laisvas privažiavimas iš visų pusių
 • Reikalavimai atnaujinimui (modernizavimui)
 • Sienos šiltinamos ir stogas įrengiamas naudojant gamykloje pagamintus standartizuotus modulinių konstrukcijų gaminius (toliau – skydas); (reikalavimai taikomi energinį efektyvumą didinančioms priemonėms nurodytoms kvietimo 5.1.4 ir 5.1.5 papunkčiuose.)
 • Keičiamų langų procentas atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name – 100 proc. langų keitimas mažesnio šilumos pralaidumo langais, kurie bus įmontuoti kartu su moduliniais skydais, pagamintais gamyklose, t. y. įstatyti į gamykloje pagamintus skydus (reikalavimai taikomi energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, išvardytoms kvietimo 5.1.6–5.1.8 papunkčiuose).
 • Įrengiama mechaninio vėdinimo sistema su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija
 • Siekiama ne mažesnė kaip pastatų energinio naudingumo A klasė
 • Gavus statybos užbaigimo aktą ir energinio naudingumo sertifikatą, projektas privalo būti įgyvendintas iki 2026-03-01
 • Siekiama sumažinti ne mažiau kaip 40 proc. pirminės energijos suvartojimą

Pastabos

Skydas – pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojamas gamykloje pagamintas standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminys, atitinkantis šiuos reikalavimus: 

 • turintis Europos techninį įvertinimą (ETA) arba Nacionalinį techninį įvertinimą (NTA) pagal tuo metu galiojančius EAD (EAD – Europos harmonizuotos techninės specifikacijos, išduotos EOTA agentūros (European Organisation for Technical Assessment (EOTA)) dokumentus atitinkamiems produktams ir yra sertifikuotas
 • ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių (atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai – žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija (mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus)
 • skydo langai ir durys turi būti įstatyti, apdaila atlikta gamykloje
 • skydai objekte (statybvietėje) naudojami be papildomo apdirbimo (jie surenkami užbaigiant apdailą jungimų ir tvirtinimų vietose)
 • sumontuota skydų sistema turi atitikti ne mažesnius kaip A energinio naudingumo klasės reikalavimus pastatui, nustatytus STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
 • Specialusis reikalavimas projektui
 • Investicijų planas patvirtintas ir sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) įgyvendinimo priimtas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta balsų daugumos tvarka (ne mažiau kaip 55 proc. butų ir kitų patalpų savininkų balsų)

Valstybės paramos suma

 • Lengvatinis kreditas Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui. Pastaba: Lengvatinis kreditas teikimas energinį efektyvumą didinančioms ir kitoms priemonėms finansuoti
 • Teikiant 100 proc. subsidiją faktinėms išlaidoms apmokėti, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių        
 • Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant investicijų planą ir jo tikslinimą teisės aktuose nustatytais atvejais, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato (įskaitant pastato sandarumo matavimą), parengto ir išduoto įgyvendinus atnaujinimo (modernizavimo) priemones, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti
 • Statybos techninei priežiūrai vykdyti
 • Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui administruoti
 • 70 procentų visoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms
 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją

Finansuotojas

 • Lengvatinius kreditus teikia finansų įstaiga, kuriai pavesta teikti finansavimą daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams pagal 2018-10-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 1046 „Dėl pavedimo vykdyti nacionalinės plėtros įstaigos veiklą“ ir (ar) jos paskirtai įstaigai

Paraiška ir su paraiška teikiami dokumentai

 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) Aplinkos projektų valdymo informacinėje sistemoje (toliau – APVIS) suformuota paraiška
 • Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas (toliau – investicijų planas) su privalomais dokumentais, parengtas APVIS pagal teikiant paraišką galiojančią Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 „Dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, suvestinę redakciją
 • Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. D1-495 „Dėl Pavyzdinės butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo formos ir pavyzdinės pavedimo organizuoti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimą ir (ar) įgyvendinimą, ir (ar) finansavimą sutarties formos patvirtinimo“, kuriuo daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai pritaria daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui), patvirtina daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą ir paveda projekto įgyvendinimo administratoriui kreiptis į finansuotoją dėl lengvatinio kredito sutarties sudarymo (lengvatinio kredito sutartį su finansuotoju butų ir kitų patalpų savininkų vardu arba savo, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu sudaro bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius)
 • Pavedimo sutartis
 • Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo investicijų plano patvirtinimo, finansuotojo pasirinkimo protokolas

Atrinktų paraiškų skaičius

3–5 paraiškos, bet iš viso bendro ploto ne mažiau kaip 4500 m2.

Paraiškų teikimo ir vertinimo tvarka nurodyta apraše 

Paraiškų teikimo terminas

iki 2023 rugsėjo 18 d. 

Kvietimui taikomas konkursinis paraiškų atrankos būdas. Paraiškos atrenkamos pagal šiuos kriterijus, suteikiant balus:

Pastato dislokacijos vieta (matomumas, bent vienas fasadas atsuktas yra į B, C kategorijos gatvę, atstumas             

 • daugiau kaip 150 m – 0
 • 100–150 m – 2
 • 50–99 m – 4
 • 10–49 m – 8

Sienų paviršiaus lygumas paviršius (nuo lygaus iki reljefinio, išsikišusios balkonų aikštelės ar lodžijų tipo), balkonai lodžijų tipo.                  

 • Be išsikišusių konstrukcinių elementų – 10
 • Su išsikišusiais balkonais, lygiomis sienomis – 5
 • Reljefinis sienų paviršius – 0

Pastatas turi būti gerai matomoje, tankiai apgyvendintoje vietoje. Rodiklis: gyventojų tankumas gyv./km².        

 • 1500–2500 – 2
 • 2500–3500 – 4
 • >5000 – 10

Daugiabutis namas įtrauktas į savivaldybės patvirtintą kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą.   

 • Taip – 5
 • Ne – 0

Partnerystės sutartis ir projekto įgyvendinimas

Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pasirašius projekto įgyvendinimo sutartį tarp ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ,,Naujos kartos Lietuva“ administruojančios institucijos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) ir projekto vykdytojos Agentūros.

Partnerystės sutarties šablono pavyzdys

Kitos nuostatos

Pareiškėjas turi teisę skųsti Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, partnerystės sutarties sudarymu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais. 

Agentūra prireikus gali prašyti papildomos informacijos, duomenų ar dokumentų apie paraiškos teikimą ir partnerystės sutarties sudarymą. 

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. D1-208 D1-208 Dėl Kvietimo teikti paraiškas bandomiesiems parodomiesiems daugiabučiams namams atnaujinti (moder... (e-tar.lt)

Kontaktai

Informacija teikiama:

pirmadieniais - penktadieniais 8.00-12.00  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius

Mantas Juška

+370 686 43 721
El. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Spausdinti